Ympäristöblokki mielenosoituksessa

IN ENGLISH BELOW / PÅ SVENSKA NEDAN

Antifasismi on ympäristöliikkeen itsepuolustusta!

Kutsumme kaikki mukaan Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen ympäristöblokkiin 6.12.2021 näyttämään äärioikeistolle ettei ympäristöliikkeessä tai missään muuallakaan ole heille tilaa.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on vuosien ajan koonnut yhteen tuhansia ihmisiä jotka vastustavat fasisteja ja äärioikeistoa. Mielenosoituksessa vastustetaan natseja, perussuomalaisia ja muita äärioikeistolaisia toimijoita yhteen kokoavaa 612-soihtukulkuetta. Myös ilmasto- ja ympäristöliike on ollut mukana vastustamassa äärioikeston kulkuetta vuodesta 2019, ja onkin tärkeää ettemme liikkeenä anna äärioikestolle tilaa katukuvassa saati sitten liikkeessämme. Tule siis mukaan ympäristöblokkiin ja ota mukaan kaveritkin näyttämään ettei natseille ole tilaa Helsingissä tai muualla!

Fasistit kiihdyttävät ympäristön tuhoa sekä ilmastonmuutosta, joten on selvää, että ympäristöliikkeen tulee vastustaa heitä. Äärioikeiston ajatusmaailma ja ympäristöliikeen tavoitteet eivät ole yhteensovitettavissa. Alistaminen, väkivalta ja eriarvoisuus, joita äärioikeisto ajaa, ulottuvat ihmisistä luontoon.

Äärioikeiston vihamielinen suhtautuminen ympäristöliikkeeseen ja sen tavoitteisiin osoittaa että he pelkäävät yhteiskuntaa jossa kaikkien tulevaisuus on turvattuna. Taistelemme vapauden, tasa-arvon ja kestävän yhteiskunnan puolesta, jossa kaikilla on tilaa ja mahdollisuus toteuttaa itseään. Ne ryhmät, joita vastaan fasistit hyökkäävät, joutuvat jo nyt kokemaan suurimman kärsimyksen ympäristökriisin edetessä. Vastustamalla äärioikeistoa puolustamme myös marginaaliin ajettuja ihmisiä ja heidän tulevaisuuttaan.

Emme voi luottaa siihen että valtio tai poliisit ottavat kasvavan äärioikeston uhan tosissaan. Viimeisen vuoden aikana olemme moneen otteeseen nähneet poliisin ja äärioikeiston tekevän yhteistyötä ja veljeilevän Suomessa. Esimerkkeinä tästä ovat viime kevään poliiseja ja äärioikestoa yhdistävien verkostojen paljastuminen sekä molempien vihamielinen suhtautuminen Elokapinan mielenosoituksiin.

Tämän lisäksi äärioikeisto saa vapaasti yrittää häiriköidä mielenosoituksia ja pelotella aktivisteja ilman, että poliisi millään tavalla puutu äärioikeiston häiriköintiyrityksiin. Syyskapinan aikana kuvatut videot jopa todistavat, että poliisi aktiivisesti neuvoo häiriköitä kohti Elokapinan mielenosoitusta. Onkin ongelmallista, että poliisi tekee yhteistyötä äärioikeistolaisten toimijoiden kanssa, joiden tarkoituksena on alusta asti ollut rauhanomaisten mielenosoittajien häiriköinti ja pelottelu. On selvää, ettei poliisi tule puuttumaan fasistien pyrkimyksiin ottaa kadut haltuunsa itsenäisyyspäivänä.

Kuten ilmastonmuutoksen ja ympäristökatastrofin ratkaiseminen, myös fasisimin vastustaminen on meidän kollektiivinen vastuumme. Poliittiset päättäjät – oli kyse sitten nykyisestä hallituksesta tai COP26 -ilmastokokouksessa yhteen kerääntyneistä maailman huippupoliitikoista – eivät ole onnistuneet vakuuttavasti osoittamaan että he hahmottaisivat ympäristökatastrofin vakavuudeen ja kiireellisyyden. Toimet ympäristökriisin ratkaisemiseksi eivät ole läheskään riittäviä. Sama pätee äärioikeiston uhan kohdalla: fasistit saavat marssia kaduilla yhdessä eduskuntapuolueen edustajien kanssa, sekä pelotella ympäristöliikkeen aktivisteja.

Ympäristöliikkeen tulee osoittaa selvästi, ettei ihmisryhmiä poissulkeva ja ihmisvihamielinen ajattelu voi olla osa kestävää ja tasa-arvoon pyrkivää yhteiskuntaa. Me haluamme maailman joka on kestävä, niin ympäristölle kuin ihmisillekkin, ja jossa jokaiselle on paikkansa. Antifasisimi on ympäristöliikkeen yhteistä itsepuolustusta fasisimia ja taantumuksellista maailmankuvaa vastaan. Meitä on enemmän ja yhdessä olemme vahvempia!

Pyydämme osallistujia käyttämään kasvomaskeja ja huolehtimaan käsihygieniasta mahdollisuuksien mukaan. Tulethan paikalle vain terveenä ja oireettomana.

Mielenosoitukseen ei haluta puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai muita autoritarismia edustavia tunnuksia.

Tapahtuman tarkempi aika, paikka ja reitti ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Tapahtuma on osa Helsinki ilman natseja – mielenosoitusta, jonka kutsuu koolle koalitio, jonka muodostavat A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingin vasemmistonuoret, Pinkkimusta Helsinki ja Emilia-ryhmä.
——-
Antifascism is self-defense of the environmental movement!


We invite everybody to join us in the environmental block of Helsinki without nazis-demonstration on 6th December 2021 to show the far-right that there is no place for them in our movement or anywhere else.

For years, Helsinki without nazis has gathered thousands of people in the streets of Helsinki to resist fascists and the far right. The demonstration is a call to oppose the 612 torch march, that has gathered nazis, the Finns party members and other far right actors to march under the same banner. The environmental and climate movement has been a part of the counter demonstration since 2019, and it is important to show the far right that there is no place for them on our streets or our movement. So join us in the environmental block, take your friends along to show the far right that there is no place for them in Helsinki or elsewhere!

Fascists are enabling and accelerating the destruction of the environment and climate change, so it is clear that the environmental movement has to oppose them. Their world view and goals are not compatible with the goals of the environmental movement. Oppression, violence and inequality that the far right perpetuates affects humans and nature alike.

The far right’s hostile stance towards the environmental movement and its goals show that they are afraid of a society that seeks to ensure a future for all. We are fighting for a free, equal and sustainable world, where everybody is welcome and all are able to be themselves. The people that the far right is attacking are the same ones that are already experiencing the worst effects of the deepening environmental crisis. By resisting the far right we are defending people that society has pushed to the margins and their future.

We can not rely on the state or police to take the threat of fascism seriously. During the last year, we have seen the police and far right work together multiple times in Finland. Examples range from the exposed networks that connect far right actors and police officers to the hostility directed towards Elokapina (Extinction Rebellion in Finland) -demonstrations by both.

In addition, the far right has been allowed to harass and scare activists without the police intervening. Videos taken during the week of demonstration by Elokapina show that the police was even actively encouraging far right actors to harass the demonstrators. It is troubling that the police is co-operating with these groups, whose sole purpose has been to harass and try to discourage people from participating in climate demonstrations. It is clear that the police will not interfere with the far right’s attempt to take over the streets of Helsinki on Independence day.

As with tackling climate change and the environmental catastrophy, opposing the far right is left to us as our collective duty. Politicians and decision makers – be it the current government or the world leaders participating at the COP26-climate summit – have yet to convincingly show that they take the threat of environmental crisis seriously and with the needed urgency. Their actions to confront the environmental crisis are not enough. The same goes for the threat of the far right: fascists are allowed to march on the streets together with memebers of parliament and harras and scare environmental activists.

The environmental movement has to show, clearly, that a worldview based on discrimination and misanthropy can not be a part of a society that seeks equality and sustainablity. We want a world that is sustainable, both for the environment and people. Antifascism is collective self-defense by the environmental movement against fascism and a regressive worldview. There is more of us and we’re stronger together!

Please wear face masks and practice good hand hygiene as much as possible. Do not come to the demonstration if you experience any symptoms of COVID-19.

Party insignia, national flags, or other authoritarian symbols are not welcome in the demonstration.

The time, place, and route of the demonstration will be announced as soon as possible.

The event is organized by the Helsinki without nazis coalition, which includes A-ryhmä, Varisverkosto, the Left Youth of Helsinki, Pink & Black Helsinki, and Emilia-ryhmä.
——-
Antifascism är miljörörelsen självförsvar!

Vi bjuder alla med till Helsingfors utan nazister -demonstrationens miljöblock 6.12.2021 för att visa att det inte finns utrymme för extremhögern i miljörörelsen eller någonstans!

Helsingfors utan nazister -demonstrationen har under årens lopp samlat samman tunsentals människor som går motstånd mot fasister och extremhögern. Demonstrationen ordnas emot 612-fackeltåget som samalar ihop nazister, sannfinländare och övriga aktörer från extremhögern. Klimat -och miljörörelsen har deltagit i demonstrationen från och med 2019 och det är viktigt att vi som rörelse inte ger utrymme till extremhögern, inte på gatorna, inte i vår rörelse. Ta med dina vänner och kom med till klimatblocket och visa att det inte finns utrymme för nazister i Helsingfors eller nångonstans!

Fascisterna möjligör och accelererar klimatförändringen och miljöns förstörande, därför är det klart att miljörörelsen ska göra motstånd. Extremhögerns tankevärld och miljörörelsens målsättningar går inte ihop. Förtyryck, våld och ojämnlikhet som extremhögern står för, påverkar både människor och naturen.

Extremhögerns fientliga förhållande till miljörörelsen samt dens mål visar oss att de är rädda för ett samhälle var allas framtid är skyddad. Vi kämpar för frihet, jämnlikhet och ett hållbart samhälle där alla har utrymme och lika möjlighet att uttrycka sig. De grupperna som fascisterna attackerar står redan nu framför den största lidnaden som miljökrisen hämtar med sig. Genom att göra motstånd mot extremhögern försvar vi också deras position och framtid som har drivits till marginalen.

Vi kan inte lita på att staten eller polisien skulle ta på allvar det växande hotet som extremhögern utgör. Under det senaste året har vi flera gånger sätt polisen och extremhögern samarbeta i Finland. Som exempel av detta är vårens avslöjande av nätverk som binder ihop polisen med aktörer från extremhögern, samt både polisisens och extremhögers fientliga attityd mot Elokapinas demonstrationer.

Som tillägg ser vi hur extremhöger får fritt trakassera demonstrationerna och skrämma aktivisterna utan att polisen ingriper i trakasseriförsöken. Från Elokapinas höstrebellionen finns det videomaterial som visar att polisen aktivt uppmuntar extremhögerns aktörer att trakassera demonstrationen och röra sig närmare den. Det är problematiskt att polisen samarbetar med aktörer från extremhögern, vars motiv från början är att störa och skrämma fridfulla aktivister. Det är klart att polisen inte kommer att försöka hindra extremhögerns försök att ta över gatorna på självständighetsdagen.

På samma sätt som att hitta lösningar till klmiatförändringen och miljökrisen, är också motsåndet mot fascismen vårt kollektiva ansvar. De politiska beslutfattarna, är det sen vår sittande regering eller världens toppolitiker som samlades under COP26-klimatmötet, har de inte lyckats visa att de har uppfattat hur allvarlig klimatkatastrofen är och att det är bråttom med lösningarna. Samma gäller även extremhögern: fascisterna får marschera på gatorna tillsammans med representater från ett riksdagsparti, samt skrämma aktivister från miljörörelsen.

Miljörörselsen skall klart och tydligt visa, att vi inte gödkänner uteslutande av människogrupper, misantropi eller att fascism kan vara en del av ett samhälle som strävar efter hållbarhet och jämnlikhet. Vi vill ha en välrd som är hållbar, både för naturen och för människorna. Antifascism är miljöröresen gemensamma självförsvar mot fascism och samhället som håller på att falla ihop. Vi är fler och tillsammans är vi starkare!

Vi ber deltagarna att använda munskydd och ta hand om handhygien enligt förmåga. Du kommer väl bara om du är frisk och symptomfri.

Partitecken, national flaggor eller andra autoritariska symboler är inte välkomna till demonstrationen.

Evenemangets noggrannare tid, plats och rutt meddelas i god tid före evenemanget.

Miljöblocket är en del at Helsinki ilman natseja -demonstratione som ordnas av Helsinki ilman natseja koalitionen. Till koalitionen hör A-ryhmä, Varsiverkosto, Helsigfors vänsterunga och Emilia -gruppen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *