Ympäristöblokki Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa

IN ENGLISH BELOW / PÅ SVENSKA NEDAN

Ympäristöliike on antifasistinen, nyt ja aina!

Tule mukaan osoittamaan että Helsingissä tai ympäristöliikkeessä ei ole tilaa natseille ja uusfasisteille! Koronapandemian aiheuttama poikkeusaika on monin tavoin vienyt huomion pois siitä, että ympäristön tuho ja ilmastonmuutos jatkavat kiihtymistä. Myös tänä vuonna on nähty ennätyksellisiä metsäpaloja Siperiasta Kaliforniaan, jäätiköiden ja ikiroudan sulamista sekä sademetsien tuhoa Indonesiasta Brasiliaan. Päästöt ja luonnon tuho hidastuivat korona-ajan poikkeusolosuhteissa vain osittain ja hetkellisesti, eikä näin ollen yksilöiden kulutus ja heidän syyllistämisensä voi olla ratkaisu käsillä olevaan katastrofiin. Koronavirus on osoittanut, että kapitalismin aiheuttamat ympäristötuhot eivät ratkea vain yksilöiden kulutusta muuttamalla, vaan tarvitsemme kokonaisvaltaisen muutoksen. Samaan aikaan koronasta huolimatta ympäri maailmaa jatkuivat kamppailut kapitalismia, poliisiväkivaltaa ja autoritaarista maailmankuvaa vastaan. Myös taistelua elinkelpoisen planeetan puolesta on jatkettava. Ympäristökatastrofi ja ilmastonmuutos eivät odota, eikä tule meidänkään. Ajamamme muutoksen tulee purkaa vallan keskittymistä, väkivaltaisia rakenteita ja taata kaikille elinkelpoinen planeetta nyt ja tulevaisuudessa. Vain me yhdessä voimme pysäyttää tuhoisan kehityksen.

Ympäristöliike yritysten ja vallanpitäjien vastuunpakoilua vastaan

On selvää, että yritykset ja vallanpitäjät ovat valmiita ajamaan luonnon ja ihmiset sukupuuttoon tavoitellessaan kasvavia voittoja. Kriisiytyvässä yhteiskunnassa ne haluavat kääntää katseen pois omasta toiminnastaan ja löytää syyllisen nykytilaan meidän joukostamme. Esimerkkejä tästä on jo nähty eduskunnassa asti, kun siirtolaisista puhutaan ”vieraslajeina”, jotka tulisi hävittää. Tämä on vain yksi räikeimmistä puheista, joilla vastuu pyritään siirtämään jo valmiiksi haavoittuvaan asemaan ajettujen ihmisten harteille. Sen sijaan ne jotka tuhoavat elinehtomme, valtiot ja yritykset, eivät suostu kantamaan omaa vastuutaan (tästä esimerkkinä Fortum, joka Uniper-yhtiökauppansa myötä tuottaa enemmän päästöjä kuin koko Suomi yhteensä).

Ympäristöliike ekofasismia vastaan

Keväällä maailmanlaajuisen pandemian alkaessa ”ihmiset ovat virus” -ajattelu levisi sosiaalisessa mediassa. Samalla logiikalla ihmisten sukupuutto ja kärsimys nähdään hyväksi luonnolle. Tämä ekofastinen kieli pyrkii kätkemään totuuden siitä, ketkä ovat oikeasti vastuussa luonnontilan heikentämisestä. Äärioikeisto yrittää kaapata ympäristöliikeen omien päämääriensä ajamiseksi. Ekofasistit ajavat hierarkioiden syventämistä ja eriarvoista yhteiskuntaa verhoten argumenttinsa ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisen puheeseen. Yksittäiset ihmiset ja ihmisryhmät asetetaan vastakkain ja heitä arvotetaan minkä tahansa ominaisuuden perusteella eri asemaan. Ekofasistien sanoma on, että ne, joilla on jo nyt paljon, ovat sen ansainneet ja muut eivät. Samalla, kun tuho kiihtyy, pyrkii äärioikeisto syyttämään katastrofista niitä ihmisiä, jotka sen seuraukset joutuvat kokemaan, olivat kyseessä sitten yksittäiset työntekijät, siirtolaiset, rodullistetut tai alkuperäiskansoihin kuuluvat.

Ympäristöliike poliisiväkivaltaa vastaan

Ympäri maailmaa ympäristöaktivistit joutuvat väkivallan kohteeksi puolustaessaan luontoa, omaa elinympäristöään ja selviytymistään. Samaan aikaan Suomessa taas poliisi päätti käyttää pippurisumutetta Elokapinan rauhonomaisiin mielenosoittajiin. Vain päivää myöhemmin kielletyn uusnatsijärjestön Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen jäsenet saivat vapaasti osoittaa mieltään Tampereella ilman, että poliisi puuttui heidän toimintaansa.

Ympäristöliike tasavertaisuuden ja vapauden puolesta

On selvää, että emme voi luottaa poliisiin tai valtioon fasistisen toiminnan kitkemisessä, niin kuin emme voi luottaa niihin ympäristökatastrofin ratkaisemisessakaan. Meidän on yhdessä luotava yhteisöjä ja maailmoja, jotka ovat tasavertaisia, vapaita ja ympäristön kannalta kestäviä. Näissa yhteisöissä ei ole tilaa fasisteille.

Ota siis mukaan kaverit, tutut ja kaikki muutkin osoittamaan natseille että meitä on enemmän eikä heillä ole tilaa Helsingissä, ympäristöliikkessä tai missään muuallakaan. Ympäristöblokin kutsuu koolle Maan ystävät, DA mobilization team, Climate Move, Ilmastokirkko, Earth Strike Suomi, Ilmastolakko ja riippumattomat helsinkiläiset ympäristötoimijat.

Käytännön tietoa mielenosoituksestaPidetään toisistamme siis huolta joulukuun pimeässä illassa. Suosittelemme mielenosoitukseen saapumista ja sieltä poistumista kaverin kanssa tai porukoissa.Pyydämme osallistujia käyttämään kasvomaskeja ja huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta mahdollisuuksien mukaan. Ethän tule paikalle jos sinulla ilmenee COVID-19-tautiin viittaavia oireita.

Mielenosoitukseen ei haluta puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai muita autoritarismia edustavia tunnuksia.

Tapahtuman tarkempi aika, paikka ja reitti ilmoitetaan mahdollisimman pian.Tapahtuman järjestää Helsinki ilman natseja -koalitio, jonka muodostaa A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingin vasemmistonuoret, Kurdistan-solidaarisuusverkosto ja Maan ystävät.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen päätapahtuma: https://www.facebook.com/events/669476143752119/


**********


The environmental movement is anti-fascist, now and always!

Join us in showing that there is no room for nazis and neo-fascists in Helsinki or in the environmental movement!The exceptional times of the coronavirus have pulled attention away from the fact that environmental destruction and climate change continue accelerating. Again this year, there have been unprecedented forest fires from Siberia to California, melting of glaciers and permafrost, as well as rain forest destruction from Indonesia to Brazil. Emissions and the destruction of natural habitats were slowed down only partially and momentarily in the exceptional circumstances of corona, and therefore the consumption and blaming of individuals cannot be the solution to the disaster at hand. Coronavirus has shown that the environmental destruction caused by capitalism won’t be solved by changing the consumption of individuals, but instead a comprehensive change is needed.At the same time and regardless of corona, struggles against capitalism, police violence and authoritarian world views continued across the globe. The struggle for a liveable planet must be continued. The environmental disaster and climate change won’t wait and neither should we. The change that we’re striving for should dismantle the concentration of power and violent structures while guaranteeing everyone a liveable planet now and in the future. Only together we can stop the destructive development.

The environmental movement against the corporations’ and rulers’ avoidance of responsibility

It is clear that corporations and rulers are ready to push nature and humankind into extinction while aiming for increasing profits. In the society of crises, they want to turn our eyes away from their actions and find a culprit to the current state of affairs among us. Examples of this have been seen already even in the parliament where migrants are seen as ”foreign species” that should be exterminated. This is only one of the harsh figures of speech that are used to lay the responsibility on those already in a vulnerable position. The states and corporations destroying the basis of our lives, on the other hand, won’t bear their own responsibility (an example of this is Fortum, which, due to its novel ownership of Uniper, produces more emissions than the whole of Finland).

The environmental movement against eco-fascism

In the spring at the onset of the global pandemic, ”the humans are the virus” thinking spread in social media. Following this logic, human extinction and suffering is seen as good for nature. This eco-fascist language aims to hide the truth about who is actually responsible for the degradation of natural habitats. Far-right tries to hijack the environmental movement to push forward its own agenda. Eco-fascists strive for deepening hierarchies and unequal societies while hiding their arguments in talk about environmental conservation and climate change mitigation. Individuals and groups of people are set against each other and valued based on any of their qualities. The message of the eco-fascists is that those who already have a lot have deserved it and others haven’t. While the destruction is accelerating, the far-right tries to blame the disaster on those who need to bear it’s consequences whether they are individual workers, migrants, people of colour or indigenous peoples.

The environmental movement against police violence

Around the world, environmental activists suffer from violence while protecting nature, their own surroundings and their survival. At the same time in Finland, the police decided to use pepper spray against Extinction Rebellion’s peaceful protestors. Only a day later the criminalized neo-nazi organization Nordic Resistance Movement was allowed to hold a demonstration in Tampere without police intervention.

The environmental movement for equality and freedom

It’s clear that we can’t trust the police or the state in eradicating fascist activity, just as we can’t trust them in solving the environmental disaster. Together we must create communities and worlds that are equal, free and ecologically sustainable. There is no room for fascists in these communities.

So take your friends and everyone else with you to show the nazis that there are more of us and that there is no room for them in Helsinki, in the environmental movement, or anywhere else.

The environmental bloc is organized by Friends of the Earth Finland, DA mobilization team, Climate Move, Ilmastokirkko, Earth Strike Suomi, Ilmastolakko and independent environmental actors in Helsinki.

Practical info about the demonstrationLet’s take care of each other in the dark December night. We recommend arriving to and leaving from the demonstration with a friend or in groups.

Please wear a face mask, and practice social distancing and good hand hygiene as much as possible. Do not come to the demonstration if you experience any symptoms of COVID-19.Party insignia, national flags, and other authoritarian symbols are not welcome in the demonstration.

The time, place, and route of the demonstration will be announced as soon as possible.

The demonstration is organized by A-ryhmä, Varisverkosto, the Left Youth of Helsinki, Kurdistan solidarity network and Friends of the Earth Finland.

The main facebook event of Helsinki without Nazis demonstration: https://www.facebook.com/events/669476143752119/


**********


Miljörörelsen är antifascistisk, nu och alltid!

Kom med för att visa att det inte finns utrymme för nazister eller fascister i Helsingfors eller i miljörörelsen! Coronavårens undantagstillstånd orsakade bristande uppmärksamheten på naturförödandet och klimatförändringens ökande takt. I år har vi igen sätt rekordstora skogsbränder från Sibirien till Kalifornien, vi har sett permafrost och glaciärer smälta och regnskogar förstöras från Indonesien till Brasilien. Utsläppen bromsade bara för en stund under undantagstillståndet. Att individerna ändrar på sina konsumentvaror eller att anklaga dem är ingen lösning på den pågående katastrofen. Coronaviruset fungerar som bevis på att klimatförstörelsen som kapitalismen orsakar inte löser sig genom att ändra på individernas konsumering, utan det krävs en omfattande förändring. Oavsett corona har kamperna mot kapitalism, polisvåld och en autoritär världsbild fortsatt runtom i världen. Kampen för en livsduglig framtid och planet måste också fortsätta. Miljökatastrofen eller klimatförändringen väntar inte, därför kan vi inte göra det heller. Förändringarna som vi driver måste upphäva centraliseringen av makt, de våldsamma strukturerna samt säkra en livsduglig planet för alla, nu och i framtiden. Bara tillsammans kan vi stoppa den förödande utvecklingen.

Miljörörelsen mot företagen och makthavarna som inte bär sitt ansvar

Det är tydligt att företagen och makthavarna är färdiga att utrota miljön och människorna under strävan att öka sin vinst. Under samhällets kristillstånd vänder de bort blicken från sin egen verksamhet och försöker hitta den skyldiga bland oss folket. Till och med i riksdagen har immigranter beskrivits som invasiva arter som bör bekämpas. Det här är ett av de extremaste exemplen på sätt hur ansvaret förflyttas från makthavarna till de människor som redan färdigt är i en sårbar samhällsställning. Staterna och företagen som ödelägger vår livsbetingelse bär inte sitt ansvar (som exempel Fortum som efter sitt Uniper- företagsköp orsakar mer utsläpp än hela Finland totalt).

Miljörörelsen mot ekofascism

Då den globala pandemin började på våren, började tanken ”människorna är viruset” sprida sig i sociala median. Samma tankegång och logik ser även människans utrotning och lidande som en positiv sak för naturen. Det här ekofascistiska språket försöker dölja sanningen om vem som egentligen bär ansvaret över naturens försämrade tillstånd. Extremhögern försöker kapa åt sig miljörörelsen för att föra framåt sina egna målsättningar. Ekofascisterna strävar efter mera hierarki och ett ojämlikare samhälle, och använder naturskydd och klimatförändringens saktande som sina argument. Enskilda människor och folkgrupper ställs emot varandra och med hjälp av vilka egenskaper som helst värderas deras samhällsställning olikt. Ekofascisternas budskap är att de som redan nu har mycket förtjänar det och resten gör det inte. Parallellt med förödelsen, försöker extremhögern skylla på de människor som katastrofens följder slår värst på, såsom enskilda arbetare, immigranter, rasifierade eller ursprungsbefolkningen.

Miljörörelsen mot polisvåld

Runtom världen utsätts miljöaktivister för polisvåld i deras strävan att skydda naturen, deras livsmiljö och sin överlevnad. I Finland använde polisen pepparsprej mot Elokapinas fredliga aktivister. Bara en dag senare fick den förbjudna nynazistiska Nordiska Motståndrörelsens medlemmar fritt demonstrera i Tammerfors utan att polisen ingrep.

Klimatrörelsen för jämlikhet och frihet

Det är tydligt att vi inte kan lita på på polisen eller staten i kampen mot fascism. Det är även tydligt att vi inte kan lita att de löser miljökatastrofen. Tillsammans måste vi skapa gemenskap och ekologiskt hållbara samhällen var alla är jämställda och fria. Där finns det inte utrymme för fascism. Ta med dina vänner, bekanta och alla andra för att visa nazisterna att vi är fler och att det inte finns inte utrymme för dem i Helsingfors eller i miljörörelsen. Miljöblocken organiseras av Jordens Vänner i Finland, DA mobilization team, Climate Move, Ilmastokirkko, Earth Strike Suomi, Ilmastolakko och enskilda miljöaktivister från Helsingfors.

Praktisk information om demonstrationen

Vi tar hand om varandra i decembers mörknande natt och vi rekommenderar att du kommer till och går från demonstrationen med en vän eller i grupper.

Vi ber att ni deltagare använder ansiktsmasker och tar hand om säkerhetsavstånd och handhygien så bra som möjligt. Var snäll och kom inte med om du har COVID-19 symtom.

Till demonstrationen tas inte partitecken, statsflaggor eller andra autoritära märken.Evenemangets exakta tid, plats och rutt meddelas så snart som möjligt.

Demonstrationen ordnas av koalitionen Helsingfors utan nazister, som formas av A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingfors Vänsterunga, Kurdistans solidaritetnätverk och Jordens vänner i Finland.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *