Ympäristöblokki Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa

IN ENGLISH BELOW / PÅ SVENSKA NEDAN

Ympäristöliike ja antifa – yhdessä seistään aina!

Jo kolmatta kertaa järjestettävä ympäristöblokki kutsuu kaikki mukaan 6.12.2022 järjestettävään Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen osoittamaan fasisteille ja äärioikeistolle, etteivät he ole tervetulleita Helsinkiin tai minnekkään muualle!

Kutsumme koko ympäristöliikkeen vastustamaan fasismia ja äärioikeistoa sekä asettumaan osaksi yhteistä antifasistista kamppailua!

1. Ekofasismin uhka on aito, niin äärioikeiston puolelta kuin laajemmin retoriikan tasolla instituutioiden taholta. Näennäinen ympäristönsuojelu perustuu olemassa olevien hierarkioiden ylläpitämiseen ja syventämiseen: rasistiseen rajapolitiikaan, kolonialististen valtasuhteiden vahvistamiseen sekä fossilikapitalismin puolustamiseen. Samaan tapaan halutaan ylläpitää patriarkaalisia valtasuhteita, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sortoa ja miesten ylivaltaa. Vastaukseksi ympäristökriiseihin, kuten myös muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, tarjotaan yksinkertaistuksia, marginaaliin ajettujen syyttelyä ja ulossulkemista ja väkivaltaa lisääviä ratkaisuja.

Rajat ylittävää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa tavoittelevan ympäristöliikkeen tulee vastustaa ihmisvihamielistä politiikkaa sen kaikissa muodoissa!

2. Antifasismi on ympäristöliikkeen itsepuolustusta: fasistit kohdistavat häiriköinnin ja hyökkäyksensä jo nyt ympäristöliikkeeseen ja näkevät kaikki toimet kestävämmän ja vapaamman maailman rakentamiseksi uhaksi itselleen sekä maailmankuvalleen. Äärioikeisto elää valheellisesta binäärisestä vastakkainasettelusta, jota ohjaa ”me vastaan muut” -logiikka ja valta-asetelma. Se asettaa vastakkain ihmisen ja luonnon, miehen ja naisen, feminiinisen ja maskuliinisen, vähättelemällä yhteiskunnnan ja luonnon monimutkaista ja moninaista luonnetta. Äärioikeisto pyrkii siten hajottamaan liikkeet, jotka kamppailevat vapaamman ja monimuotoisemman olemisen puolesta.

Antifasistinen järjestäytyminen on tapa puolustaa omaa liikettämme ja mahdollistaa laajan osallistumisen toimintaan niille, joihin fasistit kohdistavat väkivaltansa ja uhkailunsa!

3. Jaetut tavoitteet ja yhteisen kamppailun tarve: osana laajempaa kamppailua oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden puolesta liittolaisemme löytyvät muista liikkeistä, jotka kamppailevat samojen tavoitteiden puolesta! Äärioikeiston ajamat hierarkiat, ympäristötuho ja globaali eriarvoisuus ovat kaikki osa samaa ongelmaa, joita ei voida ratkaista toisista erillään.

Siksi tarvitsemme laaja-alaista ja moninaista liikettä, joka seisoo yhdessä sortoa, ulossulkemista ja elinehtojen hävittämistä vastaan!

Ympäristöblokin järjestävät Emilia ja Elokapinan antifasismiryhmä ja se järjestetään osana Helsinki ilman natseja -mielenosoitusta. Lisätietoja löydät tapahtuman sivuilta: https://www.facebook.com/events/648767223514398


Environmental movement and antifa – together we stand always!

The environmental block at the Helsinki without nazis -demonstration will be organised for the third time, we’re inviting everyone to join us on 6.12.2022 to show fascists and the far right that they are not welcome in Helsinki or anywhere else!

We are calling on the whole environmental movement to oppose fascism and the far right and to join us in the common antifascist struggle!

1. The threat of ecofascism is real, be it far right actors or more widely on a rhetorical level from institutions. The supposed protection of the environment is based on upholding and deepening existing hierarchies: racist border policies, colonial relations of power and defending fossil capitalism. At the same time, patriarchal social relations, the oppression of gender and sexual minorities and male supremacy are sustained. The offered ”solutions” to the environmental crisis, as well as other societal problems, are simplifications, scapegoating of minorities, exclusion and the increased use of violence.

An environmental movement that seeks justice and equality across borders has to oppose all misanthropic politics in all its forms!

2. Antifascism is self-defence for the environmental movement: fascists are already targeting the environmental movement with their harassment and attacks and see all actions that are creating a more sustainable and free world as a threat to themselves and their worldview. The far right bases their perspective on false binaries, that is guided by a ”us-against-them”-logic and dominance. This view of the world pits people against nature, men against women, feminine against masculine, while downplaying the diversities and complexities of nature and society. The far right does this in order to break movements that are fighting for more free and diverse ways of being.

Antifascist organizing is a way for us to defend our movement and to make it possible for those to participate who are targeted by fascist violence and threats!

3. Shared aims and a need for a joint struggle: as part of a wider fight for a just, equal and ecologically sustainable future, our allies are found in other movements that are striving and fighting for the same goals! Hierarchies the far right tries to deepen, destruction of the environment and global inequality are all aspects of the same problem, that cannot be solved without solving the others.

Therefore we need a broad and diverse movement that stands together against oppression, exclusion and the destruction of our living conditions!

The environmental block is arranged by Emilia and the antifascist group in Extinction Rebellion Finland and it is organized as a part of the Helsinki without nazis -demonstration. More info about the event can be found here: https://www.facebook.com/events/648767223514398


Miljörörelsen + antifa – vi står tillsammans alltid!

Miljöblocket som ordnas redan för den tredje gången välkomnar alla med till Helsingfors på självständighetsdagen 6.12.2022 för att visa att fascisterna och extremhögern inte är välkommna till Helsingfors eller någon annanstans.

Vi bjuder hela miljörörelsen med oss och motstå fascismen och extremhögern, samt ställa sig som en del av den gemensamma antifascistiska kampen!

1. Hotet som ekofascismen utgör, både från den extremhögra vingen, men även på en retorisk nivå från institutionernas håll. Det påståtta naturskyddet baserar sig på att upprätthålla och fördjupa de existerande hierarkierna: den stärker kolonialistiska maktförhållande, skyddar fossilkapitalismen och utövar rasistisk gränspolitik. Samtidigt upprätthåller man patriarkaliska maktförhållanden, som förtrycker köns- och sexuella minoriteter och skyddar männens övermakt. Som svar på miljökriserna, såsom på övriga samhälliga problem, bjuder ekofascismen i alla sina former förenklingar och lösningar som bygger på våld, samt så skyller man på marginaliserade grupper som man vill stänga utanför samhället.

Den internationella miljörörelsen som stärvar efter rättvisa och jämnställdhet ska motstå människofientlig politik i all dess former!

2. Antifascism är miljörörelsen självförsvar: fascisterna riktar trakassering och sina attacker redan nu mot miljörörelsen och ser alla handlingar för att bygga en hållbarare och friare värld som ett hot mot sig själv och sin världsbild. Extremhögern lever på en lögnaktig binär konfrontation som styrs av en ”vi mot dem” -logik och maktförhållanden. Den ställer mot människan och naturen, mannen och kvinnan, det maskuliina och det feminiina, och nedsätter naturen och samhällets kompleksa och unika natur. Därför strävar extremhögern att söndra de rörelser som kämpar för en friare och mångfaldigare tillvaro!

Genom att organisera oss antifasistiskt skyddar vi vår egna rörelse och möjliggör bredare möjligheter för dem som fascisterna riktar sitt våld och hot mot att delta kampen!

3. Delade ändamål och behovet för en gemensam kamp: som en del av den bredare kampen för en rättivis, jämställd och ekologiskt hållbar framtid, hittar vi våra allierade i andra rörelser som kämpar för samma ändamål som vi! Hierarkierna, miljöförstörelsen och den global orättvisan som extremhägern driver, är alla en del av samma problem och går därför inte att lösa skillt från varan.

Därför behöver vi vidsträckt och mångfaldig rörelse som stor tillsammans mot förtryck, uteslutning och förstörelsen av våra livsvillkor!

Miljöblocket arrangeras av Emilia-gruppen och den antifasciska gruppen i Extinction Rebellion Finland och organiseras som en del av Helsingfors utan nazister -demonstrationen. Tilläggsuppgifter hittar du från evenemangets sida: https://www.facebook.com/events/648767223514398